پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور

مرجع صدور مجوز

مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای 10017 1345/11/25 1
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای 10009 1361/11/01 3و8
قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 10019 1382/09/19 3
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 10008 1388/11/21 6
فرآیند صدور مجوزفایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

عنوان مدرک کد مدرک
تصویر درخواست متقاضی 10030
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
شناسه ملی حقوقی شرکت 100352
اطلاعات تماس 10042
فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه 100525
فرم تکمیل شده مشخصات فنی دستگاه توسط مسئول شبکه 100527
فرم تکمیل شده عکس دار مشخصات فردی توسط مسئول شبکه مهر شده 100526
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
فایلی وجود ندارد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای 10017 1345/11/25 6و9
استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای 10009 1361/11/01 18
هزینه صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين نامه قيمت گذاري طيف امواج راديويي 10012 1382/12/22 مصوبه 107
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز