وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت كشور پیشخوان مجوزهای کشور|
1735

تعداد عنوان مجوز موجود در سام

219830

تعداد استعلامات مبادله شده

دانلود کتاب الکترونیکی مجوزهای کشور
دانلود کتاب الکترونیکی مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار